Komitet ma charakter interdyscyplinarny i swym zakresem działania obejmuje krystalografię oraz jej zastosowania w naukach ścisłych i przyrodniczych, naukach medycznych i naukach o zdrowiu oraz naukach inżynieryjno-technicznych. Komitet jest samorządną reprezentacją uczonych reprezentujących następujące dyscypliny nauki: nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki farmaceutyczne, inżynierię materiałową i inżynierię chemiczną. Komitet służy integrowaniu uczonych z całego kraju.

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020r., poz. 1796) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:
1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;
2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z ministrem właściwym w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym w sprawach edukacji, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet, w tym z Międzynarodową Unią Krystalografii (IUCr);
9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
13. Organizowanie imiennych konkursów na najlepsze prace w zakresie dyscyplin objętych zakresem działalności Komitetu w celu krzewienia ich osiągnięć, zgodnie z regulaminem danego konkursu.
14. Prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej w dziedzinie krystalografii i związanych z nią dyscyplin naukowych.
15. Inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

 

Regulamin Komitetu Krystalografii z 24 lutego 2021 r. (plik pdf).