Wrocław, March 7, 2022

Prof. Hanna Dabkowska - President
Dr. Alex Ashcroft - Executive Secretary
International Union of Crystallography

 

Dear Mrs. President,
Dear Mr. Secretary,

For 12 days, as a result of a brutal attack by Russia, air bombs, rockets and artillery shells have been dropped on Ukraine. Civilians are dying, residential houses and public utility buildings are turned into rubble. Over one million refugees (mainly women and children) have found refuge in Poland, and hundreds of thousands have fled to Slovakia, Hungary, Moldova and Romania.

We cannot stand by this tragedy indifferently!

Therefore, on behalf of the Polish National Committee for the Cooperation with the International Union of Crystallography and Committee for the Crystallography, Polish Academy of Sciences, I am applying for immediate suspension of Russia from membership of the International Union of Crystallography. I agree also for possible further steps towards exclusion of Russia, if IUCr deems them appropriate.

The IUCr is an association of civilized members, not barbaric countries committing crimes on our brothers and sisters.  Many learned societies are undertaking such measures, which are not directed towards our Russian colleagues, but are meant to express our solidarity with Ukraine. We know that in totalitarian country, such as Russia is today, individual scientists do not have influence on decisions of politicians, so maybe IUCr could create a kind of “individual memberships” for those scientists who share democratic values and are against this barbarian war. As a scientists we should think more about Ukrainian people and crystallographers rather than about comfort of our Russian colleagues.

Yours faithfully,

Marek Wołcyrz
Committee for the Crystallography, Polish Academy of Sciences, Chair
Polish IUCr Adhering Body, Chair

= = = =

Szanowna Pani Prezydent,
Szanowny Panie Sekretarzu,

Od 12 dni w wyniku brutalnego ataku Rosji, na Ukrainę spadają bomby lotnicze, rakiety i pociski artyleryjskie. Giną cywile, domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej zamieniają się w gruzy. Ponad milion uchodźców (głównie kobiet i dzieci) znalazło schronienie w Polsce, a setki tysięcy uciekło do Słowacji, Węgier, Mołdawii i Rumunii.

Nie możemy przejść obok tej tragedii obojętnie!

Dlatego w imieniu Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Krystalografii i Komitetu Krystalografii PAN wnoszę o natychmiastowe zawieszenie Rosji w członkostwie w Międzynarodowej Unii Krystalografii. Zgadzam się również na ewentualne dalsze kroki zmierzające do wykluczenia Rosji, jeśli IUCr uzna je za stosowne.

IUCr jest stowarzyszeniem cywilizowanych członków, a nie krajów barbarzyńskich, popełniających zbrodnie na naszych braciach i siostrach. Wiele towarzystw naukowych podejmuje takie działania, które nie są skierowane przeciwko naszym rosyjskim kolegom, ale mają wyrazić naszą solidarność z Ukrainą. Wiemy, że w totalitarnym kraju, jakim jest dzisiejsza Rosja, poszczególni naukowcy nie mają wpływu na decyzje polityków, więc być może IUCr mogłaby stworzyć swego rodzaju „indywidualne członkostwo” dla tych naukowców, którzy podzielają wartości demokratyczne i są przeciwni tej barbarzyńskiej wojnie. Jako naukowcy, powinniśmy bardziej myśleć o obywatelach Ukraiiny i ukraińskch krystalografach, niż o wygodzie naszych rosyjskich kolegów.

Z poważaniem,

Marek Wołcyrz
Komitet ds. Krystalografii PAN, przewodniczący
Komitet Narodowy ds. współpracy z IUCr, Przewodniczący