Poniżej zebrane są prace polskich krystalografów wyróżnione przez poszczególne sekcje Komitetu jako najciekawsze prace opublikowane w latach 2016 i 2017 i 2018.

 

 2018

Analiza strukturalna

 

Marek Daszkiewicz, Mariola Puszyńska-Tuszkanow, Zbigniew Staszak, Ida Chojnacka, Hanna Fałtynowicz, Maria Cieślak-Golonka
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław; Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
"Single crystal-to-single crystal transformations induced by ammonia–water equilibrium changes"
CrystEngComm, 20 (2018) 2907-2911.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ce/c8ce00401c#!divAbstract

Czujniki gazów są bardzo ważnym elementem w zachowaniu bezpieczeństwa w domu i zakładach pracy, w miejscach, gdzie istnieje ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. W naszych domach najczęściej można spotkać czujniki tlenku węgla, natomiast przemysł wykorzystuje detektory różnych gazów. Jednym z podstawowych surowców do produkcji nawozów sztucznych w przemyśle chemicznym jest amoniak, który nawet w niskich stężeniach w powietrzu działa drażniąco na oczy i układ oddechowy człowieka. Dlatego ważne jest monitorowanie zawartości tego gazu.

 

D2018 Daszkiewicz

W przedstawionej pracy Autorzy wyhodowali kryształy nowego związku kompleksowego o wzorze [Ni(mph)2(NH3)2(H2O)2]·1.23NH3, który zawiera w swojej strukturze uwięzione cząsteczki amoniaku. Zaobserwowano, że fioletowe kryształy pozostawione w macierzystym roztworze zmieniają barwę na niebieską. Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej i badania spektroskopowe pokazały, że podczas tej przemiany cząsteczki amoniaku są zastępowane przez cząsteczki wody i tworzy się związek o wzorze [Ni(mph)2(NH3)2(H2O)2]·1.26H2O, a symetria kryształu zmienia się z trójskośnej do jednoskośnej. Porównanie struktury krystalicznej obu związków ujawniło, że podczas przemiany wszystkie cząsteczki związku kompleksowego w co drugiej warstwie strukturalnej obracają się o 180 stopni z jednoczesnym przemieszczeniem o ok. 1,5 Å wzdłuż jednego z wektorów głównych komórki elementarnej. Tak duże przemieszczenia atomów są o tyle zaskakujące, że w kryształach jako obiektach makroskopowych o przykładowej wielkości 0,25 mm x 0,25 x 0,25 mm przemieszcza się ok. 1016 cząsteczek, a mimo to każdy pojedynczy kryształ zachowuje swój kształt i rozmiar w trakcie przemiany. Ponadto okazało się również, że proces jest odwracalny, gdyż niebieskie kryształy wystawione na działanie gazowego amoniaku zmieniają się z powrotem w fioletowe obiekty.

Resumując, zmiana stężenia amoniaku w fazie gazowej (w powietrzu) spowodowała zmianę jego zawartości w roztworze, w którym były zanurzone kryształy, a to doprowadziło do przemiany w ciele stałym. Przemiana jest odwracalna, co jest ważne z punktu widzenia potencjalnego zastosowania otrzymanego związku jako czujnika amoniaku.

 

Tomasz Galica, Julia Bąkowicz, Krzysztof Konieczny, Ilona Turowska-Tyrk
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
"Structural Transformations in Crystals Induced by Radiation and Pressure. Part 6. The Reactivity of Difluorocynnamic Acids under Ambient and High Pressures - Comparative Studies"
Cryst. Growth Des., 18 (2018) 1636-1644.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.7b01602

 

D2018 TT

 

Reakcja fotodimeryzacji [2+2] powoduje, że dwie cząsteczki łączą się w jedną cząsteczkę dimeru. Tego typu reakcja może zachodzić w ciałach krystalicznych, wpływając na ich strukturę oraz na niektóre właściwości fizyczne. Struktura krystaliczna może być również modyfikowana poprzez wysokie ciśnienie, które prowadzi do kompresji materiału, a w efekcie do zmian w geometrii międzycząsteczkowej. Oba sposoby modyfikacji struktury krystalicznej były badane przez zespół z Politechniki Wrocławskiej. Badania objęły trzy difluoropochodne kwasu cynamonowego. Wraz z postępem reakcji porównywane były zmiany zachodzące w sieci krystalicznej badanych związków w funkcji ciśnienia. Przebieg reakcji w krysztale każdego ze związków był inny, jednakże wysokie ciśnienie wpływało na wzrost szybkości reakcji każdego z nich. W celu wyjaśnienia obserwowanych różnic i podobieństw analizowane były międzycząsteczkowe parametry geometryczne, objętość wolnych przestrzeni, a także efekty elektronowe.

 

Krystalografia fizyczna

 

Anna Gągor
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
"Phase transitions in ferroelectric 4-aminopyridinium tetrachloroantimonate(III)–revisited"
Acta Crystallographica Section B:  Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 74(2), (2018) 217-225.
https://journals.iucr.org/b/issues/2018/02/00/

Praca wyjaśnia molekularne mechanizmy strukturalnych przemian fazowych oraz właściwości fizyczne faz polimorficznych w kryształach organiczno-nieorganicznych (4-NH2C5H4NH)SbCl4. Związki te posiadają unikalny charakter przemian fazowych zachodzących w temperaturach: Tc1=304K, Tc2=270.5K, Tc3=248K, Tc4=240K. Faza prototypowa opisana jest w grupie C2/c. Faza II oraz III to fazy niewspółmiernie modulowane o symetrii odpowiednio C2/c(0β0)s0 oraz Cc(0β0)s0. Wektor modulacji q=βb* w obszarze fazy II zmienia się wraz z temperaturą w zakresie 0.6-0.66 i w przemianie fazowej typu lock-in ‘domyka’ się do wartości współmiernej β=2/3. Współmiernie modulowana faza III, Cc(02/30)s0, wykazuje właściwości ferroelektryczne. Przemiana do polarnej fazy IV, związana jest z ponowną utratą współmierności, β>2/3, której towarzyszy generacja gęstej, warstwowej struktury domenowej. W fazie V zanikają efekty związane z modulacją, wszystkie refleksy wskaźnikują się w komórce o metryce fazy prototypowej i symetrii P21/n.

Fig1 www

Struktura krystaliczna złożona jest z łańcuchów [SbCl4] oraz kationów 4-aminopirydyniowych. Poszczególne fazy różnią się stopniem uporządkowania kationów oraz budową jednostek polianionowych, które łatwo odkształcają się podczas przemian fazowych. Z odkształceniami łańcuchów związane są przegrupowania kationów oddziałujących z częścią nieorganiczną siecią słabych wiązań wodorowych. Pierwsza przemiana do struktury modulowanej niewspółmiernie związana jest z uporządkowaniem kationów, które przyjmują jeden z dwóch dostępnych w fazie wysokotemperaturowej stanów pozycyjnych. Pojawia się także modulacja podsieci nieorganicznej w wyniku sinusoidalnych wychyleń atomów z pozycji obsadzanych w fazie prototypowej. Przemiana z modulowanej fazy paraelektrycznej do fazy ferroelektrycznej ma w głównej mierze charakter dystorsyjny. Kolejne transformacje struktury prowadzą do reorientacji kationów i powstania stabilnej konfiguracji wiązań wodorowych w niskotemperaturowej fazie V

Fig2 www

 

Krzysztof Giergiel, Artur Miroszewski, Krzysztof Sacha
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa; Mark Kac Complex Systems Research Center, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
"Time crystal platform: From quasicrystal structures in time to systems with exotic interactions"
Physical Review Letters, 120(14) (2018) 140401.
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.140401

 

Kryształy czasowe to kwantowe układy wielu ciał, które dzięki interakcjom między cząstkami są w stanie spontanicznie samoorganizować swój ruch w sposób okresowy w czasie przez analogię z tworzeniem struktur krystalicznych w przestrzeni w fizyce materii skondensowanej. W fizyce ciała stałego właściwości kryształów przestrzennych są często badane za pomocą zewnętrznych potencjałów, które są przestrzennie okresowe i odzwierciedlają różne struktury krystaliczne. Podobne podejście można zastosować w przypadku kryształów czasowych, ponieważ układy sterowane okresowo stanowią odpowiedniki przestrzennych układów okresowych, ale w dziedzinie czasu. W pracy pokazujemy, że problemy materii skondensowanej, począwszy od pojedynczych cząstek znajdujących się pod wpływem potencjału struktury kwazikrystalicznej, do układów wielociałowych z egzotycznymi oddziaływaniami dalekiego zasięgu, mogą być realizowane w dziedzinie czasu z odpowiednim wymuszeniem okresowym. Co więcej, możliwe jest tworzenie molekuł, w których atomy są związane razem z powodu destrukcyjnej interferencji, jeśli długość rozpraszania atomowego jest modulowana w czasie.

 

 

2017

 

Analiza strukturalna

Michał Andrzejewski, Andrzej Katrusiak

Zakład Chemii Materiałów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Piezochromic Porous Metal-Organic Framework”

J. Phys. Chem. Lett., 2017, 8(1), 279–284

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.6b02458

 Wysokie ciśnienie może znacząco modyfikować strukturę kryształów, nie tylko poprzez zmianę upakowania czy konformacji cząsteczek, ale co istotniejsze wpływa ono na stany elektronowe substancji. W konsekwencji, kryształ poddany ściskaniu może zmieniać swoje właściwości magnetyczne, mechaniczne, optyczne czy elektryczne. Zmiany takie mogą być szczególnie silne dla porowatych polimerów koordynacyjnych, gdzie oddziaływania z otoczeniem nie ograniczają się jedynie do powierzchni kryształu, ale przenoszone są poprzez jego pory.

            Wysokociśnieniowe badania strukturalne i spektroskopowe związków z grupy sieci metaloorganicznych (metal-organic frameworks, MOFs) doprowadziły do odkrycia po raz pierwszy wśród tych związków zjawiska piezochromizmu, czyli efektu polegającego na zmianie koloru podczas ściskania. Zsyntezowany w naszym laboratorium materiał AMU-1 (AMU to skrót Adam Mickiewicz University) wykazuje ten efekt i jest on związany z przemianą fazową, podczas której zniekształcona zostaje geometria wielościanu koordynacyjnego wokół kationu kobaltu. Zmiana absorpcji jest na tyle silna, że pozwala na wykorzystanie kryształów AMU-1 jako sensorów do wyznaczania ciśnienia podczas badań w komorze diamentowej nawet na podstawie ocenionej wzrokowo zmiany koloru. Oczywiście z użyciem spektrometru można to zrobić znacznie dokładniej! Przemiana jest odwracalna i kryształ zarówno struktualnie jak i optycznie wraca do formy znanej w warunkach normalnych.

 Andrzejewski

Kryształ AMU-1 ściskany w komorze diamentowej (z lewej) i przykład przesunięcia widma VIS pod wpływem ciśnienia (z prawej).

 

            Praca jest pierwszą z serii publikacji na temat ciśnieniowych badań MOFów, w których oprócz piezochromizmu zaobserwowano także zmianę koloru wywołaną ciśnieniową amorfizacją, czy zmianę koordynacji wokół metalu z tetraedrycznej do oktaedrycznej. Ogólnie kryształy takie nazywamy ‘piezochroMOFami’.

 

 

Krzysztof Konieczny, Julia Bąkowicz, Renata Siedlecka, Tomasz Galica, Ilona Turowska-Tyrk

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
“The photo-induced structural changes as the factor influencing the direction of the photochemical reaction in the crystal”

Cryst. Growth Des. (2017), 17, 1347-1352

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.cgd.6b01750

Reakcja Norrisha-Yanga jest jedną z wielu reakcji fotochemicznych mogących zachodzić w ciele stałym. Jej wynikiem jest utworzenie czteroczłonowego pierścienia węglowego. Zespół badawczy z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej monitorował w kryształach soli metyloamoniowej kwasu 4-(2,4,6-triizopropylobenzoilo)benzoesowego reakcję Norrisha-Yanga, podczas której produkt powstawał przy udziale nie jednej, lecz obu grup o-izopropylowych. Były to pierwsze badania krystalograficzne monitorujące reakcję fotochemiczną, w której powstawały dwa produkty.

            Reakcja fotochemiczna w krysztale była wywoływana stopniowo za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Po każdym etapie naświetlania wykonywany był pomiar dyfraktometryczny oraz wyznaczana struktura aktualnego kryształu zawierającego coraz więcej produktu. Analiza wszystkich etapów dała obraz zmian dokonujących się w strukturze cząsteczek oraz kryształu w wyniku reakcji fotochemicznej. Pozwoliła również określić czynniki decydujące o przebiegu reakcji.

 

Konieczny

 

            Przebieg reakcji Norrisha-Yanga w kryształach badanego związku można podzielić na trzy fazy. Początkowo w krysztale powstaje tylko jeden rodzaj produktu, tworzący się w obrębie grupy 2-izopropylowej (produkt P). Po dłuższym czasie naświetlania kryształu część cząsteczek substratu zaczyna tworzyć również produkt przy udziale grupy 6-izopropylowej (produkt Z). W ten sposób w krysztale występuje mieszanina cząsteczek substratu, produktu P oraz produktu Z. W ostatniej fazie reakcji produkt Z przestaje powstawać.

            Co determinuje taki przebieg reakcji? Odpowiedź wymagała szczegółowej analizy między innymi wielkości i rozmieszczenia wolnych przestrzeni w sieci krystalicznej przed naświetlaniem, jak i po pewnym czasie naświetlania. Okazało się, że na początku w pobliżu grupy 2-izopropylowej znajduje się duża wolna przestrzeń umożliwiająca ruch atomów wymagany do powstania produktu P, natomiast przy grupie 6-izopropylowej taka przestrzeń nie występuje, co wyjaśniało dlaczego na początku reakcji produkt Z nie powstaje. Po pewnym czasie w strefach, gdzie cząsteczka substratu jest otoczona przez cząsteczki produktu P powstałe wskutek naświetlania, wolna przestrzeń znajduje się nie tylko przy grupie 2-izopropylowej, ale także przy grupie 6-izopropylowej, co umożliwia powstawanie produktu Z. Innymi słowy, obecność cząsteczek produktu P jest czynnikiem warunkującym powstawanie produktu Z.

W wyniku badań stwierdzono również, że wraz z postępem reakcji cząsteczki substratu oraz produktów zmieniają w pewnym stopniu swoją geometrię, dostosowując się do geometrii dominującego składnika w sieci.

 

Krystalografia białek

 

Anna Pyra, Ewa Brzozowska, Krzysztof Pawlik, Andrzej Gamian, Miroslawa Dauter, Zbigniew Dauter
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław; Leidos Biomedical Research Inc., Basic Research Program, Argonne National Laboratory, Argonne; Synchrotron Radiation Research Section, MCL, National Cancer Institute, Argonne
"Tail tubular protein A: a dual-function tail protein of Klebsiella pneumoniae bacteriophage KP32"
Scientific Reports 2017, 7, 2223
https://www.nature.com/articles/s41598-017-02451-3

 

Techniką rekombinacji genów uzyskano białko strukturalne ogonka bakteriofaga Klebsiella pneumoniae KP32, zwane Tail Tubular Protein A (TTPA), będące produktem genu 31 (gp31). Oczyszczone białko jest nowym enzymem hydrolizującym skrobię, które nie posiada poznanych dotychczas domen hydrolaz cukrowych. Badania krystalograficzne pokazały, że łańcuch polipeptydowy tego białka charakteryzuje się nieznanym dotąd pofałdowaniem w porównaniu z białkami zdeponowanymi w bazie PDB. Zatem odkryta została całkowicie nowa rola biologiczna, enzymatyczna, białek ogonków bakteriofagów uważanych wyłącznie za białka strukturalne, nazwanych przez nas białkami dwu-funkcyjnymi.

TTPA

Struktura krystaliczna tetrameru TTPA.

 

 

2016

 

Krystalografia białek

Mirosław Gilski, Paweł Drożdżal, Ryszrd Kierzek, Mariusz Jaskólski
Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
“Atomic-resolution structure of a chimeric DNA-RNA Z-type duplex in complex with Ba2+ ions: a case of complicated multi-domain twinning”
Acta Cryst. D 72 (2016) 211-223
http://journals.iucr.org/d/issues/2016/02/00/dz5392/index.html

Zbliźniaczenie i pseudosymetria, pomimo tego, że często występują w kryształach razem, są zupełnie odmiennymi zjawiskami. Zbliźniaczenie jest rodzajem patologii kryształu, w którym kilka domen powiązanych jest transformacją, która nie należy do symetrii jego grupy punktowej. W zbliźniaczeniu meroedrycznym, operatory zbliźniaczenia należą do tego samego układu krystalograficznego. Natomiast w zbliźniaczeniu pseudomeroedrycznym operator zbliźniaczenia należy do układu krystalograficznego o wyższej symetrii, co jest spowodowane przypadkową zależnością parametrów komórki (np. w układzie rombowym a = b). Wykrycie zbliźniaczenia kryształu nie jest łatwe, ale można to stwierdzić na podstawie analizy statystycznej intensywności refleksów, np. gdy jest zbyt mało słabych refleksów.

Z kolei pseudosymetria jest patologią struktury krystalicznej, gdzie kopie wielu cząsteczek w asymetrycznej części komórki powiązane są poprzez symetrię niekrystalograficzną. Szczególnie trudna jest pseudosymetria translacyjna ponieważ zakłóca ona statystykę intensywności, lecz w odwrotny sposób niż zbliźniaczenie, co jeszcze bardziej utrudnia jego wykrycie. Na przykład pseudotranslacja o ~½ wzdłuż a spowoduje, że wszystkie refleksy hkl z h nieparzystym prawie zanikną.

Doskonałym przykładem takich efektów jest syntetyczna chimera DNA-RNA z autokomplementarną sekwencją CGCGCG, gdzie nukleotydy C są z DNA, a nukleotydy G z RNA. Po udanych próbach krystalizacji chimery w kompleksie z kationami baru zaobserwowano, że otrzymane kryształy obdarzone są obiema opisanymi wyżej patologiami. Ich obraz dyfrakcyjny wyglądał na heksagonalny lecz również mógł być interpretowany (na trzy różne sposoby) w układzie rombowym, jednak struktura, jak się okazało, miała symetrię jednoskośną z bardzo silną pseudotranslacją. Pozornie wyższa symetria obrazu dyfrakcyjnego była konsekwencją skomplikowanego sześciokrotnego zbliźniaczenia psuedomeroedycznego. Rozwiązanie i udokładnienie struktury z rozdzielczością atomową było rzadkim zwycięstwem nad osobliwymi patologiami kryształu i struktury. Okazało się, że chimeryczny dupleks kwasu nukleinowego ma egzotyczną, lewoskrętną formę Z.

diamenty2016 3

Prymitywna komórka jednoskośna (kolor czerwony) oraz trzy różne komórki typu C wpisane w strukturę chimery DNA-RNA-Ba2+. Widok wzdłuż kierunku b. [Rysunek opublikowany za zgodą wydawcy].

Praca opisująca strukturę kompleksu chimery DNA-RNA, opublikowana w Acta Crystallographica D została umieszczona na liście artykułów wyróżnionych, a jeden z rysunków z tej pracy został umieszczony na okładce lutowego (2016) numeru tego czasopisma.

 

Analiza strukturalna

Tomasz Galica, Julia Bąkowicz, Krzysztof Konieczny, Ilona Turowska-Tyrk
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
“Structural transformations in crystals induced by radiation and pressure. Part 5. The influence of pressure on the course of the photochemical reaction in crystals of 2,6-difluorocinnamic acid”
CrystEngComm, 18 (2016) 8871–8879 (DOI: 10.1039/C6CE01652A)
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/CE/C6CE01652A
OpenAccess

Działanie czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie elektromagnetyczne i wysokie ciśnienie, na materiał krystaliczny może powodować wyraźne zmiany w jego strukturze wewnętrznej, a tym samym istotne zmiany jego właściwości fizycznych i chemicznych. Jak duże mogą być owe zmiany strukturalne? Jak dalece ciśnienie może wpływać na przebieg i kinetykę reakcji fotochemicznej zachodzącej w krysztale? Odpowiedzi na te właśnie pytania można znaleźć w pracy, która ukazała się w czasopiśmie CrystEngComm, i której autorami są badacze z Politechniki Wrocławskiej.

Badaniami zostały objęte kryształy kwasu 2,6-difluorocynamonowego. Związek ten w wyniku działania promieniowania z zakresu UV ulega reakcji fotodimeryzacji [2+2]. Cząsteczki w krysztale tego związku są ułożone w stosy. Reakcja fotochemiczna przebiega pomiędzy dwiema sąsiednimi cząsteczkami w obrębie danego stosu.

Prowadzenie badań wysokociśnieniowych wymaga zastosowania komory wyposażonej w diamenty, pomiędzy którymi umieszcza się kryształ. Podczas eksperymentu kryształ w komorze był stopniowo poddawany działaniu promieniowania UV. Po każdym etapie reakcji fotochemicznej był wykonywany pomiar dyfraktometryczny oraz były wyznaczane wysokociśnieniowe struktury kryształów o różnym stopniu przereagowania. Przebieg reakcji był monitorowany w warunkach ciśnienia wynoszącego 0.5 GPa, 1.1 GPa oraz 2.1 GPa. Dokonano również porównania z analogicznymi danymi uzyskanymi dla ciśnienia atmosferycznego (0.1 MPa).

 diamenty2016 1

Rysunek przedstawia wolne przestrzenie pomiędzy cząsteczkami w krysztale kwasu 2,6-difluorocynamonowego większe pod ciśnieniem 0.5GPa (a) i mniejsze przy 2.1 GPa (b). 

W efekcie prowadzonych prac poznano wpływ ciśnienia na parametry komórki elementarnej kryształu, objętość wolnej przestrzeni w krysztale, oddziaływania międzycząsteczkowe, parametry geometryczne opisujące podatność związku na reakcję. Dokonano analizy wpływu ciśnienia na charakter, wielkość oraz szybkość niektórych zmian strukturalnych powodowanych przez reakcję fotochemiczną. Szybkość reakcji wyraźnie rosła wraz ze wzrostem ciśnienia, aczkolwiek powyżej około 1 GPa jej wzrost nie był już tak istotny. Jedną z przyczyn zaobserwowanego zjawiska było zmniejszanie się odległości pomiędzy cząsteczkami substratu wraz ze wzrostem ciśnienia. Innym ważnym czynnikiem był spadek objętości wolnych przestrzeni między stosami cząsteczek, z jednej strony stabilizujący odpowiednie ułożenie reagujących cząsteczek, lecz z drugiej strony utrudniający przesunięcia atomów.

Dalsze badania kryształów o analogicznej oraz odmiennej architekturze pozwolą lepiej poznać naturę tego typu reakcji w warunkach wysokiego ciśnienia.

 

Agnieszka Janiak, Mateusz Bardziński, Jacek Gawroński, Urszula Rychlewska
Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
“From cavities to channels in host:guest complexes of bridged trianglamine and aliphatic alcohols”
Cryst. Growth Des.  16 (2016) 2779−2788 (DOI: 10.1021/acs.cgd.6b00100)
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.cgd.6b00100

Badacze z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach prac nad związkami makrocyklicznymi zajęli się związkami inkluzyjnymi typu gość/gospodarz tworzonymi przez makrocykliczną chiralną cząsteczkę heksaaminy (rysunek - pośrodku) oraz jej formami krystalicznymi nie zawierającymi rozpuszczalnika (apohost).

Janiak

Okazało się, że ta organiczna cząsteczka, zwana potocznie mostkowaną trianglaminą, posiada zarówno zdolność do tworzenia kryształów mikroporowatych, jak i do inkluzji cząsteczek rozpuszczalnika. Inkluzja cząsteczek alkoholi pierwszorzędowych z szeregu homologicznego etanol/oktanol następuje wewnątrz kolumn utworzonych przez trójkątne cząsteczki gospodarza, przy czym kształt i wymiar luki (0D lub 1D) zależą od długości łańcucha węglowego cząsteczki gościa (rysunek-lewa strona). Natomiast krystalizacja z roztworów alkoholi o rozgałęzionym łańcuchu węglowym prowadzi głównie do otrzymania dwóch różnych form apohost, z których jedna zawiera puste kanały (1D), a druga luki strukturalne (0D) (rysunek – prawa strona). Gdy kryształy apohosta z kanałami 1D zanurzono w rozpuszczalniku zaobserwowano swobodną dyfuzję cząsteczek rozpuszczalnika.

 

Krystalografia fizyczna

Stanisław Baran, Andrzej Szytuła, Dariusz Kaczorowski, Françoise Damay
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław; Laboratorium Leona Brillouina CEA-CNRS, Saclay
"Complex magnetic ordering in TmCu4Si4"
J. Alloys and Compounds 688 (2016) 577-584
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838816322769

Inspiracją do podjęcia badań były wyniki badań makroskopowych, podczas których zaobserwowano złożoną sytuację fazową: 4 przejścia fazowe w obszarze fazy uporządkowanej poniżej 3.4 K. Badany związek ma złożoną strukturę krystaliczną; atomy Tm obsadzają dwie podsieci. Dyfrakcja neutronów wykazała, że momenty magnetyczne w poszczególnych podsieciach porządkują się niezależnie, z różnymi wektorami propagacji. Dodatkowo, ze wzrostem temperatury następuje zmiana struktury od współmiernej do niewspółmiernej. Określenie tak złożonych struktur było możliwe dzięki przeprowadzeniu analizy teoretycznej.

 

Janusz Wolny, Ireneusz Bugański, Paweł Kuczera i Radosław Strzałka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków
„Pushing the limits of crystallography”
J. Appl. Cryst. 49 (2016) 2106–2115
http://journals.iucr.org/j/issues/2016/06/00/to5146/index.html
OpenAccess

Praca autorstwa J. Wolnego, I. Bugańskiego, P. Kuczery i R. Strzałki o tytule „Pushing the limits of crystallography” dotyczy bardzo aktualnego i ważnego zagadnienia fazonów w kontekście procesu udokładnienia struktury atomowej kwazikryształów i innych układów aperiodycznych. Wiadomym jest, także na gruncie doświadczalnym, że w przypadku struktur aperiodycznych, takich jak kwazikryształy, fazony (przeskoki atomów lub grup atomów między pozycjami równowagowymi) grają kluczową rolę w termodynamice tych układów. Dyfrakcyjne badania wysokotemperaturowe, mające doprowadzić do odpowiedzi na pytanie: stabilizacja struktury atomowej przez minimalizację energii czy maksymalizację entropii, dopiero zaczynają być prowadzone w tym obszarze. Jednak do poprawnej ilościowej oceny wpływu fazonów na obraz dyfrakcyjny potrzebna jest spójna teoria i poprawne fizycznie narzędzia do wykorzystania w procesie udokładniania struktury. Takowych ciągle nie ma. Dotychczasowa poprawka na fazony (typu eksponenty gaussowskiej – czynnik Debye’a-Wallera w przestrzeni prostopadłej) jest niepoprawny, co autorzy pokazują w pracy, a wręcz pogarsza wynik dopasowania. Wg autorów jest ona jednym z przyczynków do znanego w krystalografii kwazikryształów „ogona” na wykresie Icalc vs. Iobs (niedoszacowanie natężenia pików dopasowanych). Czynnik eksponencjalny daje poprawne rezultaty jedynie dla silnych pików (o niewielkiej składowej prostopadłej wektora rozpraszania), podczas gdy najistotniejsza informacja strukturalna jest zawarta w małych pikach.

Autorzy pracy proponują zupełnie nowe podejście do poprawki fazonowej. Wprowadzają nową definicję czynnika Debye’a-Wallera dla fazonów i pokazują jego skuteczność dla modelowych struktur 1D i 2D kwazikryształów. Nowy czynnik wyprowadzony jest w modelu statystycznym z użyciem koncepcji średniej komórki elementarnej, która pozwala na analizę strukturalną tylko w przestrzeni rzeczywistej, bez potrzeby uciekania się do analizy wielowymiarowej. Taka postać czynnika została także zastosowana do udokładnienia rzeczywistej struktury kwazikryształu ikozaedrycznego (Cd-Yb). Prace są kontynuowane.