Zakres zainteresowań i działań Komitetu obejmuje krystalografię oraz zastosowania metod krystalograficznych w różnych obszarach nauki i gospodarki. Komitet ma charakter interdyscyplinarny. Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi krystalografii oraz umożliwiających wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju i rozwoju jego innowacyjnej gospodarki.

W szczególności do zadań Komitetu należy:
1. Organizowanie debat i konferencji naukowych w celu dyskusji istotnych problemów krystalografii i związanych z nią dyscyplin naukowych oraz kierunków ich nowoczesnego rozwoju.
2. Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych.
3. Integracja środowiska polskich krystalografów.
4. Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb w dziedzinie krystalografii i związanych z nią dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii.
5. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych w sprawach dotyczących krystalografii i jej zastosowań w różnych obszarach nauki i gospodarki.
6. Ocena poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
7. Monitorowanie i ocena kształcenia w zakresie krystalografii w uczelniach wyższych;
8. Prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinie krystalografii i związanych z nią dyscyplin naukowych.
9. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
10. Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i popularyzacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych  oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych.
11. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodową Unią Krystalografii (IUCr).
12. Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii.
13. Patronat nad konferencjami i seminariami.
14. Współpraca ze specjalistycznymi organizacjami naukowymi z zakresu krystalografii i związanych z nią dyscyplin naukowych.
15. Inne sprawy zlecone przez jeden z organów  Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z własnej inicjatywy.

 Regulamin Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 kwietnia 2012 r.
plik pdf